Πανίδα και χλωρίδα

Η σπάνια πανίδα της περιοχής

Η σπάνια πανίδα του ορεινού όγκου Ολύμπου περιλαμβάνει ένα ενδημικό ασπόνδυλο και ένα ενδημικό υποείδος θηλαστικού της Λέσβου (το Myotis blythi lesviacus). Επίσης 4 είδη πουλιών, 5 θηλαστικών και 4 αμφιβίων-ερπετών (που περιλαμβάνονται στην κοινοτική οδηγία 92/43 περί προστασίας των ειδών), 3 είδη που προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ. 67/81) και 6 άλλα είδη που χαρακτηρίζονται απειλούμενα και χρήζουν προστασίας.

Η περιοχή φιλοξενεί τέσσερα είδη νυχτερίδων που περιλαμβάνονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Miniopterus schreibersii, Myotis blythi, Myotis myotis, Rhinolophus blasii).

Ακόμη εκεί βρίσκονται σημαντικοί βιότοποι για είδη θηλαστικών που παρουσιάζουν περιορισμένη εξάπλωση στη χώρα μας, όπως ο σκίουρος (Sciurus anomalous), κοινώς γαλιά.

Μεταξύ των ειδών της ερπετοπανίδας της περιοχής του καστανιώνα κύριο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις της οθωμανικής οχιάς (Vipera xanthina), η οποία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου εμφανίζει το δυτικότερο άκρο της γεωγραφικής της εξάπλωσης και του δράκου (Agama stellio), σπάνιου σύμφωνα με το Red Book, κοινού όμως για την περιοχή.

Η περιοχή φιλοξενεί τέσσερα είδη ερπετών που περιλαμβάνονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Testudo graeca, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Elaphe situla).

Εκεί απαντά και το σπάνιο είδος πτηνού του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ Sitta Krueperi, αλλά και άλλα σημαντικά πουλιά.

Σημαντικά ζωικά είδη είναι τα είδη Erinaceus concolor, Archon apollinus, Allancastria cerysii (που προστατεύονται από το Π.Δ. 67/81), τα σπάνια και απειλούμενα λεπιδόπτερα Heodes alciphron και Erynnis marloyi, τα χρήζοντα προστασίας Cordulegaster charpentieri, Epallage fatima, Platycnemis pennipes και τέλος το ενδημικό και απειλούμενο ασπόνδυλο  Hydraena filum.